Algemene verkoopsvoorwaarden Het Loze Vissertje Zelzate

Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gehele aanbod van HET LOZE VISSERTJE in haar webwinkel en op alle tussen de consument en HET LOZE VISSERTJE aangegane overeenkomsten op afstand. Door te bestellen in de webwinkel, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

2.TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van HET LOZE VISSERTJE langs elektronische weg heeft aanvaard.
2.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt HET LOZE VISSERTJE onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
2.3 HET LOZE VISSERTJE treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.
2.4 HET LOZE VISSERTJE kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien HET LOZE VISSERTJE op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.
2.5 Het staat HET LOZE VISSERTJE vrij om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Deze keuze ligt geheel bij HET LOZE VISSERTJE en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien HET LOZE VISSERTJE een bestelling of aanvraag weigert, deelt HET LOZE VISSERTJE dit onmiddellijk mee aan de consument.

3. HET AANBOD

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als HET LOZE VISSERTJE gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden HET LOZE VISSERTJE niet.
3.3 De website bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief BTW;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

4. DE PRIJS/ VERZENDKOSTEN
4.1 De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief BTW.
4.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een magazine/flyer/nieuwsbrief of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
4.3 De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzendkosten. Voor de hoogte van de verzend- en rembourskosten maakt het niet uit of de consument één of meerdere producten bestelt, het eindtotaal is bepalend.

5. BETALING

5.1 Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manieren worden betaald:
– directe online betaling
HET LOZE VISSERTJE kan de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen dan in ieder geval kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
5.2 In het geval dat met HET LOZE VISSERTJE een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
5.3 In het geval dat voor een betaalwijze met een credit card wordt gekozen, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. HET LOZE VISSERTJE is geen partij in de relatie tussen de consument en de kaartuitgever.
5.4 Ten laste van de consument komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen incassokosten, die HET LOZE VISSERTJE als gevolg van niet-nakoming door de consument van diens (betalings-)verplichtingen zal maken.
5.5 In geval van niet-tijdige betaling is HET LOZE VISSERTJE bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten als bedoeld in artikel 5.4 daaronder begrepen.

6. LEVERING

6.1 HET LOZE VISSERTJE verzendt, (zelf dan wel) via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, bedraagt de gemiddelde levertijd 3 werkdagen vanaf de besteldatum. (naar een adres in België)
6.2 Als een levering niet, of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk per mail bericht.
6.3 HET LOZE VISSERTJE is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

7. RETOURNEREN EN HERROEPINGSRECHT

7.1 De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
7.2 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder
geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
7.3 Indien de consument van zijn herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid, gebruik heeft gemaakt, dan draagt HET LOZE VISSERTJE zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de consument betaalde, exclusief verzendkosten.
7.4 Ruilen is niet mogelijk.

7.5 Voor de levering van goederen: U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Vul in: Het Loze Vissertje, Havenlaan 1/0001, 9060 Zelzate, info@hetlozevissertje.be, +32(0)9/345.85.53) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. 

7.6 Voor de levering van diensten: U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Vul in: Het Loze Vissertje, Havenlaan 1/0001, 9060 Zelzate, info@hetlozevissertje.be, +32(0)9/345.85.53) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Procedure van retourneren: het herroepingsformulier kan u terugvinden op de pagina https://www.hetlozevissertje.be/veel-gestelde-vragen/retourneren-en-restitutie

8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 De artikelen blijven eigendom van HET LOZE VISSERTJE tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan.
8.2 De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

9.1 HET LOZE VISSERTJE staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
9.2 HET LOZE VISSERTJE is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van HET LOZE VISSERTJE .
9.3 Indien HET LOZE VISSERTJE , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
9.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die HET LOZE VISSERTJE aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
9.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. HET LOZE VISSERTJE behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
9.6 De consument is gehouden HET LOZE VISSERTJE te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen HET LOZE VISSERTJE mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.
9.7 Het is mogelijk dat HET LOZE VISSERTJE op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. HET LOZE VISSERTJE is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

10. OVERMACHT

10.1 In geval van overmacht is HET LOZE VISSERTJE niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

11. INTELLECTUELE EIGENDOM

11.1 De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, tekens, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij HET LOZE VISSERTJE , aan haar gelieerde bedrijven, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiders producten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
11.2 Consument verplicht zich geen inbreukmakend gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.

12. PRIVACY

12.1 Door te bestellen geeft de consument gelijkertijd toestemming aan HET LOZE VISSERTJE zo nodig de persoonsgegevens van de consument te gebruiken. HET LOZE VISSERTJE gebruikt de gegevens van de consument uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. De door de consument verstrekte persoonsgegevens worden zonder de toestemming van de consument niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden.
12.2 De gegevens van de consument worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door HET LOZE VISSERTJE worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument.
12.3 HET LOZE VISSERTJE zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

13. PERSOONSGEGEVENS/LEEFTIJDSGRENS

13.1 HET LOZE VISSERTJE accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar.

14. TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van HET LOZE VISSERTJE is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, met uitzondering van de regels van het internationaal privaatrecht. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

15. GESCHILLEN

15.1 Het e-mailadres van de klantenservice is info@hetlozevissertje.be. Klachten worden doorgaans binnen 10 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

15.2 De consument is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn: Consumenten Ombudsdienst, Koning Albert II-laan – 1000 Brussel – www.consumentenombudsdienst.be, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

16. BEDRIJFSINFORMATIE EN KLANTENDIENST

HET LOZE VISSERTJE is gevestigd te Havenlaan 1/0001, 9060 Zelzate en geregistreerd in de KBO onder nummer: BE 742 154 621. RPR GENT.

De klantendienst is bereikbaar op het nummer: +32(0)9 345 85 53 of per mail via: info@hetlozevissertje.be. (ma 9u00 tot 12u00, di-za van 9u00 – 18u00) gesloten op zondag, maandagnamiddag & feestdagen!
Wet kopen op afstand
De verkoop via internet is een vorm van verkoop op afstand gereglementeerd door de bepalingen van het boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek van economisch recht (art. VI.45 en volgende WER).

Mis onze promoties niet

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Meer dan 10.000 tevreden klanten

  • Deskundig en Persoonlijk advies
  • Beste service in BelgiĆ«
  • Breed en diep assortiment