Visuitzetting Het Loze Vissertje - Gemeentelijke Visvijver Zelzate

Beste klanten, wij hebben enkele beeldfragmenten gemonteerd om jullie op de hoogte te brengen van onze visoverdracht van het viswater gelegen te sint-elooipolder naar de gemeentelijk visvijver te Zelzate. Er is in 2 dagen tijd iets meer dan 2500kg vis overgebracht. Geniet even met ons mee!

KLIK HIER VOOR DE VIDEO TE BEKIJKEN

vis
Reglement Hengelclub het Loze Vissertje

Reglement Hengelclub het Loze Vissertje

Art. 01.    Hij of zij in het bezit is van een geldige vistoelatingskaart afgeleverd door de HENGELSPORTZAAK Het Loze vissertje.
Art. 02.    Vistoelatingskaart geldig voor het kalenderjaar waarin ze worden afgeleverd. Ze zijn strikt persoonlijk. De controle van de lidkaarten, netheid en orde van de visput moet ten alertijden gerespecteerd te worden.
Art. 03.    De dag van de wedstrijd, ingericht door de organiserende club, worden geen vissers 3 uren voor de wedstrijd toegelaten op het hengelwater. Op deze dagen heeft de inrichtende club de beschikking over het volledige viswater. De dagen van de viswedstrijden en van de clubkampioenschappen worden bekendgemaakt per kalenderjaar, bij afgifte van de toelatingskaart voor het betreffende kalenderjaar.
Art. 04.    Er mag enkel gevist worden op de BESTAANDE visplaatsen, er mag niet gevist worden van op de bootsteiger of aanleg plaats, ook van op enig vaartuig mag niet gevist worden. De privacy van de bewoners van de aanpalende huizen dient in alle geval gerespecteerd te worden. De boot mag enkel gebruikt worden door bestuursleden, tenzij een noodsituatie zich voordoet.
Art. 05.    Door de kaarthouders mag max. met 2 hengels of werphengels terzelfder tijd worden gevist.
Art. 06.    Kinderen onder de 15 jaar (geboortejaar 2004) mits een geldige vistoelatingskaart mogen slechts vissen in het gezelschap van een volwassen persoon van minimum 18 jaar die voor hen verantwoording aflegt.
Art. 07.    Vissen is het hele jaar toegelaten, van 2 uur voor zonsopgang tot Zonsondergang.  Peuren is niet toegestaan!!!!
Art. 08.    Leefnet VERBODEN!!! Enkel bij wedstrijden (leefnet moet minstens 3 meters zijn) De vis mag niet meegenomen worden. Alleen paling of aal (maat 25cm). Behandel de vis met eerbied en respect, bij een overtreding volgen er sancties.
Art. 09.    Tijdens de wedstrijden ingericht door de visclub is een nylon leefnet verplicht. Na de wedstrijd moet alle gevangen vis teruggezet worden, met uitzondering van paling.
Art. 10.    Gekleurde maden zijn ten strengste verboden. Levende amorce is toegestaan. Een aantal dagen op voorhand voerstek aanleggen is verboden. Overdrijf niet met het voeren!
Art. 11.    Het is verboden water of oevervegatie te beschadigen of te vernielen en in het wild levende vogels op te jagen. Afval van welke aard mag ook niet worden achtergelaten of ter plaatse weggeworpen worden. Men dient alles terug mee te nemen.
Art. 12.    Met regelmaat van tijd kan 1 kant van de visput afgezet worden met de vermelding “onderhoud”. Die kant mag dan niet bevist worden.
Art. 13.    Ter bescherming van de eigen populatie mag elders gevangen vis door privé personen niet worden overpoot.
Art. 14.    Honden moeten steeds aan de leiband gehouden worden!
Art. 15.    Gemotoriseerde voertuigen worden enkel toegelaten op de voorziene plaats. Er geld een snelheidsbeperking van 20km/u. van zowel in als uitgaand verkeer.
Art. 16.    De controle op de naleving van onderhavig reglement zal gebeuren door: wie een geldige vistoelatingskaart met daarop vermeldt: “controlepersoon” afgeleverd door de HENGELSPORTZAAK Het Loze vissertje. Vandalenstreken en misbruiken zullen door de gemeentelijke Politie geverbaliseerd worden.
Art. 17.    Er kan géén aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding, noch van de eigenaars, noch het bestuur. Ieder persoon die het visdomein betreed zal instaan voor gebeurlijke gevolgen of ongevallen.
Art. 18.    Ieder persoon die een vistoelatingskaart geeft wordt geacht kennis te hebben genomen van het reglement, de voorschriften en de afspraken.
Art. 19.    De inbreuken op de bepalingen van voormeld reglement zullen bestraft worden met onmiddellijke intrekking van de vistoelatingskaart.
Art. 20.    Zwemmen in de visvijver en schaatsen tijdens de winter is ten strengste verboden, geen BBQ zonder toelating.
Art. 21.    Voerboten zijn niet toegelaten. Overdrijf niet met het voeren!
Art. 22.    Lidgeld van de visclub is € 15,00 jeugd & volwassen € 30,00. ( Een dagvergunning € 5,00 )

Reglement viswedstrijd Club Het Loze vissertje

1. Er wordt gevist met één hengel.
2. Een enkele haak, max. vaste hengel 10 meters. Max. 5 meters lijn van top tot haak.
3. Gekleurde maden zijn verboden, en GEEN amorce is toegestaan.
4. Het klaarhouden van meerdere reservehengels is toegestaan, werphengels zijn verboden alsook
molens of reels.
5. Max. 2kg droog voer en max. 2kg natte leem.
6. Nylon leefnet verplicht. Liefst een fijne mesh! ( leefnet moet minstens 3 meters zijn ).
7. Katapult, voerbuis, cuppen met 2 de vaste hengel is toegestaan.
8. Signalen: 1 ste signaal voederen en vissen, 2 de signaal einde wedstrijd. Gepikkelde vis tijdens
signaal telt mee.
9. Weging van de vangst gebeurt onmiddellijk na afloop van de wedstrijd. (bij gelijke gewicht telt het
laagste plaatsnummer).
10. Wie 1 ste is, krijgt 1 punt; 2 de 2 punten enzo… De kampioen is diegene met het minste punten over
de 4 beste wedstrijden.
11. Bij gelijke stand van de punten telt het gewicht van de 4 beste wedstrijden.
12. Inschrijving is geldig mits betaling, bij Het Loze vissertje. max. 35 personen.
13. Inschrijvingsgeld € 5 Per persoon.
14. 1 op 2 heeft prijs. (Waardebons kan afgehaald worden tot 31 dec.).
15. Plaatstrekking aan de visvijver, (1uur 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd).
16. De KONING is, wie het meeste gewicht heeft op de Koningsvissing. ( bij gelijke gewicht telt het
laagste plaatsnummer ). De kampioen kan ook KONING zijn. Moet aanwezig zijn op de prijs
uitdeling .
17. Er moet recht in lijn van de visplateau gevist worden. (maar er mag wel voor de steiger in de kant gevist worden). Op de volgende visplaatsen marg er ook in de hoeken gevist worden = steiger 1 - 15 - 16 - 34 - 36 - 37.
18. Verplicht een onthaker te gebruiken, de vis niet in de kieuwen nemen.
19. Een misplaatste vis mag niet terug uit het water genomen of geschept worden.
20. Voor het aanvangen van de wedstrijden worden onwilkeurige nummers gelood en onderworpen
aan een controle. Controle tijdens de wedstrijden is toegestaan.
21. Bij het verlaten van de visplaats, haak uit het water halen. !!

Mis onze promoties niet

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Meer dan 10.000 tevreden klanten

  • Deskundig en Persoonlijk advies
  • Beste service in BelgiĆ«
  • Breed en diep assortiment