Reglement voor de visvijver Het Loze vissertje 2018.

Vorige pagina


Art. 01.  
 Hij of zij in het bezit is van een geldige vistoelatingskaart afgeleverd door de HENGELSPORTZAAK Het Loze vissertje.
Art. 02.    Vistoelatingskaart geldig voor het kalenderjaar waarin ze worden afgeleverd. Ze zijn strikt persoonlijk. De controle van de lidkaarten, netheid en orde van de visput moet ten alertijden gerespecteerd te worden.
Art. 03.    De dag van de wedstrijd, ingericht door de organiserende club, worden geen vissers 3 uren voor de wedstrijd toegelaten op het hengelwater. Op deze dagen heeft de inrichtende club de beschikking over het volledige viswater. De dagen van de viswedstrijden en van de clubkampioenschappen worden bekendgemaakt per kalenderjaar, bij afgifte van de toelatingskaart voor het betreffende kalenderjaar.

Art. 04.    Er mag enkel gevist worden op de BESTAANDE visplaatsen, er mag niet gevist worden van op de bootsteiger of aanleg plaats, ook van op enig vaartuig mag niet gevist worden. De privacy van de bewoners van de aanpalende huizen dient in alle geval gerespecteerd te worden. De boot mag enkel gebruikt worden door bestuursleden, tenzij een noodsituatie zich voordoet.
Art. 05.    Door de kaarthouders mag max. met 2 hengels of werphengels terzelfder tijd worden gevist.
Art. 06.    Kinderen onder de 15 jaar (geboortejaar 2003) mits een geldige vistoelatingskaart mogen slechts vissen in het gezelschap van een volwassen persoon van minimum 18 jaar die voor hen verantwoording aflegt.
Art. 07.    Vissen is het hele jaar toegelaten, van 2 uur voor zonsopgang tot Zonsondergang.  Peuren is niet toegestaan!!!!
Art. 08.    Leefnet VERBODEN!!! Enkel bij wedstrijden (leefnet moet minstens 3 meters zijn) De vis mag niet meegenomen worden. Alleen paling of aal (maat 25cm). Behandel de vis met eerbied en respect, bij een overtreding volgen er sancties.
Art. 09.    Tijdens de wedstrijden ingericht door de visclub is een nylon leefnet verplicht. Na de wedstrijd moet alle gevangen vis teruggezet worden, met uitzondering van paling.
Art. 10.    Gekleurde maden zijn ten strengste verboden. Levende amorce is toegestaan. Een aantal dagen op voorhand voerstek aanleggen is verboden. Overdrijf niet met het voeren!
Art. 11.    Het is verboden water of oevervegatie te beschadigen of te vernielen en in het wild levende vogels op te jagen. Afval van welke aard mag ook niet worden achtergelaten of ter plaatse weggeworpen worden. Men dient alles terug mee te nemen.
Art. 12.    Met regelmaat van tijd kan 1 kant van de visput afgezet worden met de vermelding “onderhoud”. Die kant mag dan niet bevist worden.
Art. 13.    Ter bescherming van de eigen populatie mag elders gevangen vis door privé personen niet worden overpoot.
Art. 14.    Honden moeten steeds aan de leiband gehouden worden!
Art. 15.    Gemotoriseerde voertuigen worden enkel toegelaten op de voorziene plaats. Er geld een snelheidsbeperking van 20km/u. van zowel in als uitgaand verkeer.
Art. 16.    De controle op de naleving van onderhavig reglement zal gebeuren door: wie een geldige vistoelatingskaart met daarop vermeldt: “controlepersoon” afgeleverd door de HENGELSPORTZAAK Het Loze vissertje. Vandalenstreken en misbruiken zullen door de gemeentelijke Politie geverbaliseerd worden.
Art. 17.    Er kan géén aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding, noch van de eigenaars, noch het bestuur. Ieder persoon die het visdomein betreed zal instaan voor gebeurlijke gevolgen of ongevallen.
Art. 18.    Ieder persoon die een vistoelatingskaart geeft wordt geacht kennis te hebben genomen van het reglement, de voorschriften en de afspraken.
Art. 19.    De inbreuken op de bepalingen van voormeld reglement zullen bestraft worden met onmiddellijke intrekking van de vistoelatingskaart.
Art. 20.    Zwemmen in de visvijver en schaatsen tijdens de winter is ten strengste verboden, geen BBQ zonder toelating.
Art. 21.    Voerboten zijn niet toegelaten. Overdrijf niet met het voeren!
Art. 22.    Lidgeld van de visclub is € 15,00 jeugd & volwassen € 30,00. ( Een dagvergunning € 5,00 )